Smlouva o používání služby G Suite pro vzdělávání (online)

Tato smlouva o používání služby G Suite pro vzdělávání (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi společností Google Inc. (dále jen „Google“) a zákazníkem stanoveným v dokumentu objednávky (dále jen „zákazník“). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy zákazník klikne na tlačítko „Souhlasím“ níže, případně dnem, kdy je smlouva spolupodepsána (dále jen „datum účinnosti“). Pokud podmínky přijímáte jménem zákazníka, tímto stvrzujete a zaručujete, že: (i) jste v plném rozsahu oprávněni vázat svého zaměstnavatele nebo jiný příslušný subjekt těmito smluvními podmínkami, (ii) jste si přečetli tuto smlouvu a porozuměli jí a (iii) s touto smlouvou jménem strany, kterou zastupujete, souhlasíte. Pokud nejste v plném rozsahu oprávněni zákazníka zavazovat, neklikejte prosím na tlačítko „Souhlasím“ (případně nepodepisujte tuto smlouvu). Tato smlouva upravuje přístup zákazníka ke službám a jejich používání a její právní účinky nastávají k datu účinnosti.

 • 1. Služby.
  • 1.1 Zařízení a přenos dat. U všech zařízení, která se používají k uchování a zpracování zákaznických dat, budou dodržovány přiměřené bezpečnostní postupy, které nebudou tato data chránit hůře než bezpečnostní postupy pro zařízení, na kterých společnost Google uchovává a zpracovává vlastní informace podobného typu. Společnost Google implementovala systémy a procedury minimálně na úrovni oborového standardu, které zajišťují bezpečnost a důvěrnost zákaznických dat, chrání je před očekávanými hrozbami a riziky spojenými se zabezpečením nebo ztrátou integrity zákaznických dat a dále je chrání před neoprávněným přístupem či použitím. Jako součást poskytovaných služeb může společnost Google přenášet, ukládat a zpracovávat zákaznická data ve Spojených státech nebo jiné zemi, ve které společnost Google nebo její zástupci udržují zařízení. Používáním služeb dává zákazník souhlas s tímto přenosem, zpracováním a ukládáním zákaznických dat.
  • 1.2 Úpravy.
   • a. Úpravy služeb. Společnost Google může příležitostně provádět obchodně přiměřené změny služby. Pokud společnost Google provede podstatnou změnu služeb, je povinna o tom informovat zákazníka – za předpokladu, že je zákazník u společnosti Google přihlášen k odběru informací ohledně takových podstatných změn.
   • b. Úpravy smluvních podmínek zveřejněných na internetu. Společnost Google může příležitostně provádět obchodně přiměřené změny smluvních podmínek zveřejněných na internetu. Jestliže společnost Google provede významnou změnu smluvních podmínek zveřejněných na internetu, oznámí to zákazníkovi e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu pro oznámení nebo upozorní zákazníka prostřednictvím administrátorské konzole. Pokud má změna podstatný nepříznivý dopad na zákazníka a zákazník s ní nesouhlasí, musí to oznámit společnosti Google prostřednictvím centra nápovědy ve lhůtě třiceti dnů od přijetí upozornění na změnu. Upozorní-li zákazník požadovaným způsobem společnost Google, potom se zákazník bude nadále řídit smluvními podmínkami platnými bezprostředně před změnou, a to až do konce doby jejich platnosti. Dojde-li k prodloužení služeb, budou prodlouženy podle smluvních podmínek zveřejněných na internetu platných v okamžiku prodloužení.
  • 1.3 Aliasy. Za sledování, odpovědi a další zpracovávání e-mailů odeslaných na aliasy „abuse“ a „postmaster“ pro názvy domén zákazníka je výhradně zodpovědný zákazník, avšak společnost Google může e-maily odeslané na tyto aliasy pro názvy domén zákazníka monitorovat, aby identifikovala případné zneužití služeb.
  • 1.4 Reklamy. Společnost Google neposkytuje reklamy v rámci služeb a rovněž pro reklamní účely nevyužívá zákaznická data.
  • 1.5 Účty koncových uživatelů. Zákazník může požádat o účty koncových uživatelů: (i) tak, že o ně požádá online prostřednictvím administrátorské konzole nebo (ii) po datu zahájení služby kontaktuje pracovníky podpory společnosti Google. Zákazník může účty koncových uživatelů kdykoli pozastavit nebo smazat prostřednictvím administrátorské konzole.
  • 1.6 Sejf Google. Pokud zákazník zakoupí službu Sejf Google, platí rovněž následující doplňující podmínky:
   • a. Uchování. Společnost Google nemá povinnost uchovávat data po skončení doby uchování, kterou si zákazník určí (s výjimkou případů blokování z právních důvodů). Pokud zákazník službu Sejf Google neobnoví, nebude společnost Google povinna uchovávat žádná archivovaná zákaznická data.
   • b. Počáteční zakoupení služby Sejf Google. Zákazník při počátečním zakoupení služby Sejf Google souhlasí se zakoupením účtu koncového uživatele ve službě Sejf Google pro každého zaměstnance, který má účet koncového uživatele ve službě G Suite pro vzdělávání. Pro studenty a absolventy může zákazník používat službu Sejf Google bezplatně.
   • c. Další účty koncových uživatelů pro zaměstnance. Pokud zákazník po počátečním zakoupení služby Sejf Google a během kteréhokoli období poskytování služeb přidá alespoň 20 % nových účtů koncových uživatelů pro zaměstnance navíc k těm, které do té doby zakoupil během příslušného období, zavazuje se zakoupit službu Sejf Google pro tyto dodatečně zakoupené účty koncových uživatelů na zbytek v té době platného období poskytování služeb Sejf Google. Kromě toho se zákazník zavazuje, že na každé výročí počátečního data fakturace zakoupí na zbytek v té době platného období poskytování služeb Sejf Google službu Sejf Google pro všechny účty koncových uživatelů pro zaměstnance, které přidal navíc k dříve zakoupeným účtům.
  • 1.7 Upozornění ve věci ochrany osobních údajů. Upozornění ve věci ochrany osobních údajů služby G Suite pro vzdělávání upravuje, jak společnost Google shromažďuje a využívá informace od zákazníka nebo koncových uživatelů.
 • 2. Povinnosti zákazníka.
  • 2.1 Povolené používání. Služby mohou používat pouze (a) neziskové vzdělávací instituce a (b) ostatní neziskové subjekty (jak jsou definovány příslušnými státními zákony).
  • 2.2 Soulad s předpisy. Zákazník bude používat službu v souladu se Zásadami přijatelného užívání. Společnost Google může čas od času zpřístupnit v rámci služeb nové aplikace, vlastnosti nebo funkce, jejichž používání může být podmíněno souhlasem zákazníka s dalšími smluvními podmínkami. Společnost Google navíc (mimo rámec služeb) poskytne zákazníkovi a jeho koncovým uživatelům jiné další služby v souladu se smluvními podmínkami o používání dalších služeb a příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google o používání konkrétní služby. Pokud si zákazník některou z dalších služeb nepřeje aktivovat, může ji kdykoli vypnout nebo zapnout prostřednictvím administrátorské konzole.
  • 2.3 Správa služeb zákazníkem. Zákazník může pomocí administrátorské konzole určit jednoho nebo několik administrátorů, kteří budou mít přístup k účtu administrátora a budou spravovat účty koncových uživatelů. Zákazník je odpovědný za: (a) zachování důvěrnosti hesla a účtů administrátora; (b) ustanovení osob s oprávněním přístupu k účtům administrátora; (c) zajištění, aby všechny činnosti, ke kterým dojde v souvislosti s účty administrátora, byly v souladu s touto smlouvou. Zákazník souhlasí s tím, že odpovědnost společnosti Google se nevztahuje na vnitřní správu nebo administraci služeb poskytovaných zákazníkovi a že společnost Google je pouze zpracovatelem dat.
  • 2.4 Souhlas koncového uživatele. Administrátoři zákazníka mohou mít přístup k datům dostupným koncovým uživatelům v rámci jejich účtů koncových uživatelů a mohou tato data sledovat, používat nebo zveřejnit. Zákazník získá a bude udržovat potřebný souhlas všech koncových uživatelů s tím, (i) že zákazník bude mít přístup ke sledování, používání nebo zveřejňování dat a společnost Google takovou činnost zákazníkovi umožní a (ii) že společnost Google bude poskytovatelem služeb.
  • 2.5 Zákon COPPA a souhlas rodičů. Pokud zákazník umožní používání služeb koncovým uživatelům mladším 13 let, získá souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů koncových uživatelů ve službách (jak je popsáno v upozornění ve věci ochrany osobních údajů služby G Suite pro vzdělávání) vyžadovaný podle zákona na ochranu soukromí dětí na internetu. Než zákazník umožní koncovým uživatelům mladším 18 let používat další služby, získá souhlas jejich rodičů se shromažďováním a používáním osobních údajů v těchto službách.
  • 2.6 Neoprávněné používání. Zákazník vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby zabránil neoprávněnému používání služeb a aby takové používání ukončil. Zákazník ihned upozorní společnost Google na jakékoli jemu známé neoprávněné použití nebo přístup ke službám.
  • 2.7 Omezení použití. Pokud společnost Google písemně nestanoví jinak, zákazník sám nebude a vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby třetí straně zabránil: (a) prodávat, distribuovat, pronajímat nebo jinak za úplatu zpřístupňovat službu třetí straně (není-li k tomu výslovně oprávněn touto smlouvou); (b) pokoušet se reverzním inženýrstvím zjistit kód služby nebo jakékoli její součásti; (c) pokoušet se vytvořit náhradu nebo podobnou službu s použitím služby nebo její části; (d) používat službu k vysoce rizikovým činnostem; nebo (e) používat službu k ukládání nebo přenášení jakýchkoli zákaznických dat, které podléhají zákonům upravujícím export. Zákazník je výhradně zodpovědný za soulad se zákonem HIPAA.
  • 2.8 Požadavky třetích stran. Za reakce na požadavky třetích stran odpovídá zákazník. V rozsahu určeném zákonem a smluvními podmínkami třetích stran společnost Google: (a) neprodleně zákazníkovi oznámí, že přijala požadavek třetí strany; (b) vyhoví zákazníkovi s jeho oprávněnými požadavky při nesouhlasu s požadavkem třetí strany; (c) poskytne zákazníkovi informace a nástroje potřebné k reakci na požadavek třetí strany. Zákazník se nejprve pokusí získat informace potřebné k reakci na požadavek třetí strany sám a bude je požadovat po společnosti Google pouze v případě, že tyto informace nebude možné s vynaložením přiměřeného úsilí získat.
 • 3. Platba. Pokud je kterákoli ze služeb zakoupena za poplatek, vztahují se na ni podmínky v této části 3.
  • 3.1 Platba. Všechny poplatky jsou splatné do třiceti dnů po datu faktury. Všechny splatné částky jsou uváděny v amerických dolarech, pokud není uvedeno jinak ve formuláři objednávky. Platby uskutečněné bankovním převodem musí obsahovat následující údaje:
   Název banky: Číslo ABA: Číslo účtu:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Neuhrazené platby. Neuhrazené platby budou zatíženy úrokem ve výši jednoho a půl procenta za měsíc (nebo nejvyšší sazbou přípustnou dle platné legislativy, pokud je nižší) od data splatnosti až do plného uhrazení. Zákazník bude odpovědný za veškeré přiměřené náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou společnosti Google při inkasování těchto neuhrazených částek, kromě případu, kdy tyto neuhrazené částky vznikly z důvodu nepřesností fakturace ze strany společnosti Google.
  • 3.3 Nákupní objednávky.
   • a. Vyžadovány. Pokud zákazník vyžaduje na své faktuře číslo nákupní objednávky, informuje o tom společnost Google a vystaví pro společnost Google nákupní objednávku. Pokud zákazník vyžaduje nákupní objednávku a nedoručí ji společnosti Google, potom společnost Google není povinna poskytovat zákazníkovi služby, dokud společnosti Google nebude nákupní objednávka doručena. Případné smluvní podmínky uvedené na nákupní objednávce neovlivňují tuto smlouvu a jsou neúčinné a neplatné.
   • b. Nevyžadovány. Pokud zákazník na své faktuře nevyžaduje číslo nákupní objednávky, poskytne společnosti Google souhlas s neuváděním čísla objednávky na faktuře, který stačí odeslat e-mailem. Jestliže se zákazník vzdá požadavku na uvádění čísla nákupní objednávky, potom (a) společnost Google bude zákazníkovi vystavovat faktury bez čísla nákupní objednávky; (b) zákazník souhlasí s platbou faktur bez nákupní objednávky.
  • 3.4 Daně. Zákazník nese odpovědnost za veškeré daně a je povinen zaplatit společnosti Google poplatky za služby bez snížení o daně. Pokud bude mít společnost Google povinnost vybrat či zaplatit daně, budou tyto daně vyfakturovány zákazníkovi, s výjimkou případů, kdy zákazník poskytne společnosti Google platné potvrzení osvobození od daně vydané příslušným daňovým úřadem. Vyplývá-li z právního předpisu, že zákazník není povinen ze svých plateb společnosti Google platit daně, zákazník musí společnosti Google předložit daňový doklad nebo jiné doklady k tomu opravňující.
  • 3.5 Sporná fakturace. Jakákoli zpochybnění fakturace je nutné odeslat před datem splatnosti faktury. Pokud smluvní strany určí, že nepřesnosti fakturace vznikly na straně společnosti Google, společnost Google nevystaví opravenou fakturu, ale vydá dobropis určující nesprávnou částku na příslušné faktuře. Nebyla-li zpochybněná faktura dosud uhrazena, společnost Google použije k její úhradě částku dobropisu a zákazník bude odpovědný za zaplacení zbývající částky této faktury.
 • 4. Fakturace; sazby. Pokud je kterákoli ze služeb zakoupena za poplatek, vztahují se na ni podmínky v této části 4. K počátečnímu datu fakturace nebo po něm bude společnost Google fakturovat zákazníkovi následující poplatky za každou příslušnou službu: předem placený měsíční poplatek, roční poplatek nebo poplatek za počáteční období, přičemž všechny budou uvedeny ve formuláři objednávky.
 • 5. Služby technické podpory.
  • 5.1 Ze strany zákazníka. Zákazník bude na vlastní náklady odpovídat na dotazy a stížnosti koncových uživatelů nebo třetích stran, které se týkají používání služeb zákazníkem nebo koncovými uživateli. Zákazník vynaloží obchodně přiměřené úsilí na vyřešení problémů podpory před jejich předáním společnosti Google.
  • 5.2 Ze strany společnosti Google. Jestliže zákazník nemůže vyřešit problém podpory v souladu s výše uvedeným, může zapojit společnost Google, avšak musí postupovat v souladu s pravidly služeb technické podpory. Společnost Google bude poskytovat zákazníkovi služby technické podpory v souladu se zásadami služeb technické podpory.
 • 6. Pozastavení.
  • 6.1 Pozastavení účtů koncových uživatelů společností Google. Jestliže se společnost Google dozví, že došlo k porušení smlouvy koncovým uživatelem, může požadovat, aby zákazník příslušný účet daného koncového uživatele pozastavil. Nesplní-li zákazník požadavek společnosti Google na pozastavení účtu koncového uživatele, potom si společnost Google vyhrazuje právo učinit tak místo něj. Pozastavení provedené společností Google potrvá, dokud příslušný koncový uživatel nenapraví porušení, které vedlo k pozastavení.
  • 6.2 Kritické bezpečnostní události. Pokud vznikne bez ohledu na výše uvedené skutečnosti kritická bezpečnostní událost, může společnost Google automaticky pozastavit nedovolené používání. Pozastavení bude minimálně v takovém rozsahu a bude trvat minimálně tak dlouho, dokud nedojde k odvrácení nebo ukončení kritické bezpečnostní události. Pozastaví-li společnost Google z jakéhokoli důvodu účet koncového uživatele, aniž by to zákazníkovi předem oznámila, potom společnost Google sdělí hned, jak to bude rozumně možné, zákazníkovi na jeho vlastní žádost důvod pozastavení.
 • 7. Důvěrné informace..
  • 7.1 Povinnosti stran. Každá strana je povinna: (a) chránit důvěrné informace druhé strany stejným způsobem, jakým chrání své vlastní důvěrné informace, a (b) nesdělovat tyto důvěrné informace nikomu s výjimkou partnerů, zaměstnanců a zástupců, kteří takové informace potřebují znát a písemně se zavázali, že budou tyto informace držet v tajnosti. Každá strana (a všichni partneři, zaměstnanci a zástupci, kterým byly sděleny důvěrné informace) může důvěrné informace použít pouze k výkonu svých práv a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a musí je s přiměřenou péčí chránit. Každá strana je odpovědná za jakékoli akce svých partnerů, zaměstnanců a zástupců v případě porušení této části.
  • 7.2 Výjimky. Mezi důvěrné informace nepatří informace, které (a) byly jejich příjemci již známy, (b) které pronikly na veřejnost bez zavinění příjemce, (c) které příjemce nezávisle vytvořil nebo (d) které oprávněně získal od jiné strany.
  • 7.3 Povinné zveřejnění. Vyžaduje-li to zákon, může každá strana zveřejnit důvěrné informace o druhé straně, ale až potom, co (pokud to zákon umožňuje) (a) vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby o tom druhou stranu informovala; a (b) umožní druhé straně toto zveřejnění zpochybnit.
  • 7.4 FERPA. Strany berou na vědomí, že (a) zákaznická data mohou v záznamech o vzdělávání obsahovat osobní identifikační údaje, které podléhají zákonu FERPA (dále jen „záznamy FERPA“); (b) v rozsahu, ve kterém zákaznická data obsahují záznamy FERPA, je společnost Google považována za „pracovníka školské správy“ (ve smyslu, v jakém je tento pojem používán v zákonu FERPA a souvisejících prováděcích nařízeních) a bude dodržovat zákon FERPA.
 • 8. Práva k duševnímu vlastnictví a atributy značky.
  • 8.1 Práva k duševnímu vlastnictví. Není-li výslovně uvedeno jinak, tato smlouva neposkytuje žádné straně předpokládaná ani jiná práva na obsah nebo duševní vlastnictví druhých osob. Mezi smluvními stranami platí, že zákazník vlastní všechna práva k duševnímu vlastnictví představovanému zákaznickými daty a společnost Google vlastní všechna práva k duševnímu vlastnictví představovanému službami.
  • 8.2 Zobrazení atributů značky. Společnost Google může zobrazit takové atributy značky zákazníka, které zákazník schválil (toto povolení poskytuje zákazník nahráním svých atributy značky do služeb), a to v těch oblastech stránek služby, které jsou k tomu určené. Zákazník může upřesnit způsob použití pomocí administrátorské konzole. Také společnost Google může na stránkách služby zobrazit atributy značky Google a označit tak, že je poskytovatelem služeb. Žádná strana nesmí zobrazovat ani používat atributy značky druhé strany nad rámec toho, co povoluje tato smlouva, bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
  • 8.3 Omezení atributů značky. Jakékoli použití atributů značky druhé strany nabývá účinnosti a je ve prospěch strany, která je držitelem práv k duševnímu vlastnictví pro tyto atributy značky. Každá strana může odvolat právo druhé strany na používání atributů značky podle této smlouvy, a to písemným oznámením druhé straně a poskytnutím přiměřené lhůty na zastavení používání.
 • 9. Publicita. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Google může uvést jeho název nebo atributy značky v seznamu svých zákazníků, ať už online nebo v propagačních materiálech. Zákazník dále souhlasí s tím, že společnost Google na něj může slovně odkazovat jako na zákazníka používajícího aplikace a služby Google, které jsou předmětem této smlouvy. Tato část podléhá podmínkám v části 8.3.
 • 10. Prohlášení, záruky a právní omezení.
  • 10.1 Prohlášení a záruky. Obě strany prohlašují, že jsou zcela oprávněny k uzavření této smlouvy. Každá strana zaručuje, že bude dodržovat všechny právní předpisy, které se vztahují na poskytování nebo používání služeb (včetně příslušných právních předpisů týkajících se oznamování porušení bezpečnosti). Společnost Google se zavazuje poskytovat služby v souladu s platnou smlouvou SLA. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude používat služby a další služby v souladu se zákonem na ochranu soukromí dětí na internetu z roku 1998, včetně poskytnutí souhlasu nebo získání rodičovského souhlasu týkajícího se shromažďování a používání osobních údajů studentů, jak je popsáno výše v oddíle 2.5.
  • 10.2 Odmítnutí odpovědnosti. NENÍ-LI V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, NEPOSKYTUJE V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, ANI JEDNA STRANA ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. SPOLEČNOST GOOGLE NEVYDÁVÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO INFORMACÍCH, KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE TYTO SLUŽBY NEJSOU TELEFONICKOU SLUŽBOU A NELZE JE VYUŽÍVAT K VOLÁNÍ ANI PŘÍJMU HOVORŮ, VČETNĚ TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ, V RÁMCI VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍ.
 • 11. Doba platnosti a poplatky.
  • 11.1 Doba platnosti smlouvy. Smlouva zůstává účinná po dobu platnosti.
  • 11.2 Období poskytování služeb a nákupy během něho. Společnost Google bude zákazníkovi poskytovat služby po příslušné období. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, budou mít účty koncových uživatelů zakoupené během libovolného období poskytování služeb poměrnou dobu platnosti končící poslední den tohoto období.
  • 11.3 Automatické obnovení. Na konci každého období poskytování služeb dojde k automatickému obnovení služeb (a všech účtů koncových uživatelů, které byly dříve zakoupeny za poplatek) na další období dvanácti měsíců. Pokud některá ze stran nechce služby obnovit, bude ohledně toho druhou smluvní stranu písemně informovat alespoň patnáct dní před koncem v té době aktuálního období poskytování služeb. Toto oznámení o neobnovení vejde v platnost v okamžiku ukončení aktuálního období poskytování služeb.
  • 11.4 Poplatky. Během počátečního období nebude společnost Google účtovat zákazníkovi poplatky za služby (s výjimkou případných poplatků za službu Sejf Google nebo placené úložiště). Jakmile se obě strany vzájemně písemně dohodnou, (a) společnost Google může zákazníkovi účtovat poplatky za služby po počátečním období poskytování služeb a (b) společnost Google může zákazníkovi účtovat poplatky za prémiovou verzi služeb nebo za volitelné funkce či vylepšení, které může společnost Google do služeb přidat (například služba Sejf Google nebo placené úložiště).
  • 11.5 Používání služeb. Zákazník není povinen služby používat a může je kdykoli a z jakéhokoli důvodu (případně bez důvodu) přestat používat.
  • 11.6 Úprava sazeb. U služeb, které zákazník zakoupil za poplatek, je společnost Google oprávněna upravit své sazby pro následující smluvní období zasláním písemného oznámení (může se jednat o e-mail) nejméně třicet dnů před začátkem následujícího smluvního období.
 • 12. Ukončení smlouvy.
  • 12.1 Ukončení z důvodu porušení. Každá strana může pozastavit plnění nebo ukončit tuto smlouvu, pokud: (i) se druhá smluvní strana dopustila závažného porušení této smlouvy a nezjednala nápravu do 30 dnů od obdržení písemného upozornění; (ii) druhá smluvní strana zastavila obchodní činnost nebo na ni bylo vypsáno konkurzní řízení, které není ukončeno do 90 dnů, nebo (iii) se druhá smluvní strana dopustila závažného porušení této smlouvy více než dvakrát bez ohledu na zjednanou nápravu.
  • 12.2 Ukončení z jiných důvodů. Zákazník může tuto smlouvu z jakéhokoli důvodu (případně bez důvodu) ukončit s výpovědní lhůtou 30 dní, avšak pouze za předpokladu, že bude i nadále povinen za služby, které zakoupil, platit poplatky odpovídající zbývajícímu smluvnímu období pro dané služby.
  • 12.3 Účinky ukončení. Dojde-li k ukončení smlouvy, potom: (i) ihned přestávají platit práva, která jedna strana udělila druhé (s výjimkou toho, co je uvedeno v této části); (ii) společnost Google poskytne zákazníkovi přístup k zákaznickým datům po obchodně přiměřenou dobu a umožní mu tato data exportovat, a to za cenu podle aktuálního ceníku služeb společnosti Google; (iii) po uplynutí obchodně přiměřené doby společnost Google smaže zákaznická data tím, že na svých aktivních serverech odstraní ukazatele na tato data a postupem času je přepíše; (iv) na základě požadavku každá ze stran neprodleně vyvine obchodně přiměřené úsilí k vrácení nebo zničení všech dalších důvěrných informací druhé smluvní strany.
 • 13. Odškodnění.
  • 13.1 Ze strany společnosti Google. Společnost Google je povinna odškodnit a chránit zákazníka před všemi závazky, škodami a náklady (včetně nákladů na mimosoudní vyrovnání a přiměřených poplatků právnímu zástupci), které mohou vzniknout z nároku třetí strany z titulu toho, že technologie společnosti Google použité k poskytování služeb nebo jakékoli atributy značky Google poškozují patenty, autorská práva, obchodní tajemství či ochranné známky takové třetí strany. Bez ohledu na výše uvedené nebude mít společnost Google žádné povinnosti ani závazky uváděné v tomto odstavci, pokud vyplývají: (i) z používání služeb nebo atributů značky Google v pozměněné formě nebo jejich použití v kombinaci s materiály, které nedodala společnost Google, a (ii) z jakéhokoli obsahu, informací nebo dat poskytnutých zákazníkem, koncovými uživateli nebo třetími stranami.
  • 13.2 Možné porušení.
   • (a) Oprava, výměna nebo úprava. Jestliže se společnost Google důvodně domnívá, že služby porušují práva na duševní vlastnictví třetích osob, potom společnost Google: (a) na vlastní náklady získá taková oprávnění pro zákazníka, aby mohl pokračovat v používání služeb; (b) poskytne funkčně rovnocennou náhradu, která neporušuje práva; nebo (c) upraví služby tak, aby nadále nedocházelo k porušení.
   • (b) Zastavení nebo ukončení. Dojde-li společnost Google k závěru, že výše uvedené možnosti nejsou obchodně přiměřené, potom může zastavit nebo ukončit používání dotčených služeb zákazníkem. Pokud společnost Google ukončí dotčené služby, je povinna v poměrné výši vrátit případné poplatky, které zákazník skutečně zaplatil a které se vztahují k období po ukončení těchto služeb.
  • 13.3 Obecné. Zákazník žádající o odškodnění bude neprodleně společnost Google informovat ohledně nároku a bude s ní spolupracovat při jeho obhajobě. Společnost Google má plnou kontrolu a všechny pravomoci při obhajobě s výjimkou: (a) jakéhokoli vyrovnání, které vyžaduje, aby zákazník uznal závazek nebo zaplatil nějaké peníze, k čemuž je nutný předchozí písemný souhlas zákazníka učiněný bez zbytečného odkladu a bezdůvodného zdržování, a (b) spojení zákazníka kvůli obhajobě se svým právním zástupcem, a to na vlastní náklady. VÝŠE UVEDENÉ ODŠKODNĚNÍ PŘEDSTAVUJE PRO ZÁKAZNÍKA V RÁMCI TÉTO SMLOUVY JEDINOU NÁPRAVU PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN SPOLEČNOSTÍ GOOGLE.
 • 14. Omezení odpovědnosti.
  • 14.1 Omezení nepřímé odpovědnosti. PODLE TÉTO SMLOUVY NEODPOVÍDÁ ŽÁDNÁ ZE STRAN ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ NEBO NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TRESTNÝCH ČINŮ, PŘESTUPKŮ ČI DELIKTŮ, I KDYBY TATO STRANA VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY A I KDYBY PŘÍMÉ ŠKODY NEBYLY NÁPRAVOU USPOKOJENY.
  • 14.2 Omezení částky odpovědnosti. PODLE TÉTO SMLOUVY NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ ZE STRAN ODPOVĚDNÁ ZA: (I) VĚTŠÍ ČÁSTKU NEŽ JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLARŮ NEBO (II) ZA VĚTŠÍ ČÁSTKU, NEŽ JAKOU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL SPOLEČNOSTI GOOGLE PODLE TÉTO SMLOUVY V POSLEDNÍCH DVANÁCTI MĚSÍCÍCH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, KTERÁ BYLA PŘÍČINOU VZNIKU ZÁVAZKU.
  • 14.3 Výjimky z omezení. Tato omezení odpovědnosti se použijí v nejvyšším možném rozsahu, jaký povoluje platná legislativa, nevztahují se však na porušení týkající se povinnosti mlčenlivosti, porušování práv k duševnímu vlastnictví jedné strany druhou stranou ani na povinnost odškodnění.
 • 15. Různé.
  • 15.1 Oznámení. Pokud není dále uvedeno jinak, (a) musí být všechna oznámení v písemné formě a musí být adresována právnímu oddělení a primárnímu kontaktu druhé strany a (b) oznámení bude považováno za předané: (i) pokud bude potvrzeno písemným dokladem o přijetí v případě doručení osobním kurýrem, kurýrní službou do druhého dne nebo pokud bylo odesláno poštou bez ověření přijetí; nebo (ii) pokud bude potvrzeno automatickým dokladem o přijetí nebo elektronickými protokoly v případě odeslání faxem či e-mailem.
  • 15.2 Postoupení. Žádná strana nesmí postoupit či převést jakoukoli část této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany s výjimkou postoupení přidruženému subjektu, ale jen pokud: (a) strana přijímající postoupení písemně souhlasí, že bude dodržovat podmínky této smlouvy, a (b) strana postupující zůstane odpovědná za závazky vzniklé podle této smlouvy před postoupením. Jakýkoli jiný pokus o převod či postoupení smlouvy je neplatný.
  • 15.3 Změna v řízení. Při změně v řízení (způsobené například nákupem nebo prodejem akcií, sloučením nebo jinou podnikovou transakcí): (a) strana, která prochází změnou v řízení, tuto skutečnost písemně oznámí druhé straně do třiceti dnů od této změny a (b) druhá strana může okamžitě ukončit tuto smlouvu ve lhůtě od změny v řízení až do uplynutí třiceti dnů od přijetí písemného oznámení podle bodu (a).
  • 15.4 Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za nedostatečné plnění v rozsahu způsobeném okolností (například přírodní katastrofou, válkou nebo teroristickým útokem, povstáním, pracovněprávními spory, vládními zásahy a poruchami Internetu), kterou nelze ovlivnit.
  • 15.5 Vzdání se práv. Pokud některá strana neuplatní libovolné ustanovení této smlouvy, nepředstavuje to vzdání se práv.
  • 15.6 Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude shledáno nevymahatelným, zůstává u zbylé části smlouvy zachována plná platnost a účinnost.
  • 15.7 Zastoupení. Strany zůstávají nezávislými smluvními partnery a tato smlouva nevytváří jakékoli zastoupení, partnerství nebo podnik se společnou majetkovou účastí.
  • 15.8 Práva třetích stran. Z této smlouvy nevznikají práva žádné třetí straně.
  • 15.9 Nápravný prostředek podle práva ekvity. Žádná část této smlouvy neomezuje možnosti některé ze stran najít nápravný prostředek podle práva ekvity.
  • 15.10 Rozhodné právo.
   • a. Městské, okresní, krajské a státní subjekty. Pokud je zákazníkem městský, okresní, krajský nebo státní vládní subjekt, smluvní strany souhlasí s tím, že zachovají mlčení v souvislosti s rozhodným právem a místní příslušností.
   • b. Pro všechny ostatní subjekty. Pokud je zákazník subjektem, který není uveden v části 15.10(a), vztahuje se na něj následující: Tato smlouva se řídí právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením předpisů daného státu o volbě práva. STRANY SE DOHODLY, ŽE VÝHRADNÍ JURISDIKCI NAD PŘÍPADNÝMI SPORY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍMI S TOUTO SMLOUVOU MAJÍ SOUDY OKRESU SANTA CLARA V KALIFORNII.
  • 15.11 Dodatky. Každý dodatek musí mít písemnou formu a musí v něm být výslovně uvedeno, že se jedná o dodatek této smlouvy.
  • 15.12 Platnost po ukončení. Ustanovení v následujících odstavcích zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy: 7 (Důvěrné informace), 8.1 (Práva k duševnímu vlastnictví), 12.3 (Účinky ukončení), 13 (Odškodnění), 14 (Omezení odpovědnosti), 15 (Různé) a 16 (Definice pojmů).
  • 15.13 Úplná dohoda. Tato smlouva společně se všemi ve smlouvě uvedenými dokumenty představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí či souběžné dohody v této věci. Tato smlouva nahrazuje případnou podobnou smlouvu se stejným předmětem, která se zákazníkovi zobrazí po přihlášení do služeb. Smluvní podmínky umístěné na internetu, na které tato smlouva odkazuje, představují její nedílnou součást.
  • 15.14 Výklad protichůdných smluvních podmínek. Jestliže vznikne rozpor mezi dokumenty, které tvoří tuto smlouvu, potom tyto dokumenty budou platit v následujícím pořadí: formulář objednávky (je-li nějaký); tato smlouva; podmínky uvedené na libovolné adrese.
  • 15.15 Stejnopisy. Strany mohou uzavřít tuto smlouvu podepsáním příslušného formuláře objednávky (pokud takový formulář existuje) nebo této smlouvy ve stejnopisech včetně faxové zprávy, souboru ve formátu PDF nebo jiných elektronických kopiích, které společně představují jeden právní nástroj.
 • 16. Definice pojmů.
  • Zásadami přijatelného užívání“ se rozumějí zásady přijatelného užívání služeb dostupné na adrese https://gsuite.google.com/intl/cs/terms/use_policy.html, případně na jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Dalšími službami“ se rozumějí služby společnosti Google, které nejsou součástí služeb upravených touto smlouvou, ale koncoví uživatelé k nim mohou získat přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla svého účtu koncového uživatele. Tyto služby jsou uvedeny na adrese https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=cs&answer=181865, případně na jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Smluvními podmínkami pro další služby“ se rozumějí smluvní podmínky dostupné na adrese https://gsuite.google.com/intl/cs/terms/additional_services.html, případně jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Účty administrátora“ představují účty administrátora poskytnuté zákazníkovi společností Google za účelem administrace služeb. K používání účtů administrátora je nutné heslo, které společnost Google zákazníkovi poskytne.
  • Administrátorská konzole“ je online nástroj, který zákazníkovi poskytuje společnost Google a který slouží k vykazování a některým dalším funkcím administrace.
  • Administrátoři“ jsou techničtí pracovníci, které zákazník pověřil, aby jeho jménem spravovali služby pro koncové uživatele.
  • Reklamy“ jsou online reklamy, mezi něž nepatří reklamy poskytované jako reklamní produkty mimo rámec služeb (například Google AdSense) a jejichž použití zákazník zvolí v souvislosti s používáním služeb zobrazovaných společností Google koncovým uživatelům.
  • Spřízněným subjektem“ se rozumí jakákoli entita, která smluvní stranu přímo či nepřímo řídí, nebo je naopak stranou řízena či je pod její běžnou kontrolou.
  • Smlouvou“ se rozumí tato smlouva o poskytování služby G Suite pro vzdělávání nebo kombinace formuláře objednávky a této smlouvy o poskytování služby G Suite pro vzdělávání.
  • Absolventy“ jsou míněni bývalí studenti zákazníka, ať už ukončili studium jakýmkoli způsobem.
  • Ročním poplatkem“ se rozumí roční poplatek za služby uvedený ve formuláři objednávky (je-li nějaký).
  • Počátečním datem fakturace“ se rozumí datum, kdy zákazník začne společnosti Google platit za služby.
  • Atribut značky“ je jakákoli ochranná známka, servisní značka, logo, název domény nebo jiný prvek identifikující smluvní stranu.
  • Důvěrné informace“ představují informace sdělené v souvislosti s touto smlouvou jednou stranou straně druhé, které jsou označeny jako důvěrné nebo které by za daných okolností byly obvykle považovány za důvěrné. Zákaznická data jsou považována za důvěrné informace zákazníka.
  • Zákaznickými daty“ se rozumějí data, včetně e-mailů, která jsou prostřednictvím služeb poskytována, generována, přenášena nebo zobrazena zákazníkem či koncovými uživateli.
  • Názvy domén zákazníka“ představují názvy domén vlastněných nebo řízených zákazníkem, které budou používány ve spojitosti se službami podle údajů uvedených ve formuláři objednávky. Zákazník může služby poskytovat kterékoli ze svých subdomén (pokud má například doménu „vzdělávání.cz“, může být její subdoménou web „absolventi.vzdělávání.cz“), aniž by k tomu byl třeba písemný souhlas společnosti Google.
  • Datum účinnosti“ je datum, kdy je tato smlouva spolupodepsána.
  • Kritická bezpečnostní událost“ představuje: (a) takové použití služeb koncovým uživatelem, které je v rozporu se zásadami přijatelného užívání a může poškodit: (i) služby; (ii) jiné koncové uživatele služeb; nebo (iii) síť Google nebo servery používané k poskytování služeb; nebo (b) neoprávněný přístup třetí strany ke službám.
  • Koncoví uživatelé“ jsou jednotlivci, kterým zákazník umožní používání služeb.
  • Účet koncového uživatele“ znamená účet hostovaný společností Google, vytvořený zákazníkem prostřednictvím služeb a určený pro koncového uživatele.
  • Zákony upravujícími export“ se rozumějí všechny platné zákony a další právní předpisy týkající se exportu a reexportu, včetně správního nařízení a vyhlášky o exportu vydané Ministerstvem obchodu USA („EAR“), obchodních a ekonomických sankcí uvalených Úřadem pro řízení zahraničních aktiv při Ministerstvu financí USA a předpisů Ministerstva zahraničních věcí USA upravujících mezinárodní obchod se zbraněmi („ITAR“).
  • Poplatky“ se rozumějí částky fakturované zákazníkovi společností Google za služby, jak je uvedeno v této smlouvě.
  • FERPA“ znamená americký Zákon o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (Hlava 20 Zákoníku USA, paragraf 1232g) a Prováděcí předpisy k americkému Zákonu o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (Hlava 34 Kodifikace federálních předpisů USA, část 99), ve znění včetně případných dodatků a dalších úprav.
  • Upozorněním ve věci ochrany osobních údajů služby G Suite pro vzdělávání“ se rozumí upozornění na adrese https://www.google.com/apps/intl/cs/terms/education_privacy.html, případně na jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Centrum nápovědy“ znamená centrum nápovědy Google přístupné na adrese https://www.google.com/support/ nebo jiné adrese URL poskytnuté společností Google.
  • Vysoce rizikové činnosti“, například použití pro řízení provozu jaderných elektráren, pro řízení letového provozu nebo pro systémy podpory životních funkcí, je takové využití, kdy by selhání služby mohlo vést k úmrtí či zranění osob nebo poškození životního prostředí.
  • HIPAA“ je zkratkou pro zákon Health Insurance Portability and Accountability Act z roku 1996 ve znění pozdějších úprav a označuje také související legislativu a prováděcí předpisy.
  • Práva duševního vlastnictví“ jsou současná i budoucí celosvětová práva podle patentového zákona, autorského zákona, zákona o obchodním tajemství, zákona o ochranné známce, zákona o osobnostních autorských právech a podle jiných podobných práv.
  • Počátečním obdobím poskytování služeb“ se rozumí období pro příslušné služby, které začíná datem zahájení poskytování služeb a které trvá po dobu „aktuálního období poskytování služeb“ stanoveného ve formuláři objednávky od počátečního data fakturace (pokud se na služby vztahuje formulář objednávky), případně pokud se na služby jakýkoli formulář objednávky nevztahuje, které trvá po období, které začíná datem účinnosti a trvá po dobu jednoho .
  • Poplatkem za počáteční období“ se rozumí poplatek za poskytování služeb během počátečního období poskytování služeb (s vyloučením případných jednorázových poplatků), který je uveden v případném formuláři objednávky.
  • Měsíčním poplatkem“ se rozumí měsíční poplatek za služby uvedený ve formuláři objednávky (je-li nějaký).
  • E-mailovou adresou pro upozornění“ se rozumí e-mailová adresa, kterou zákazník určil pro příjem e-mailových upozornění od společnosti Google. Zákazník může tuto e-mailovou adresu změnit pomocí administrátorské konzole.
  • Formulářem objednávky“ se rozumí formulář objednávky v podobě písemného dokumentu poskytnutého společností Google, ve kterém jsou stanoveny služby, jež si zákazník od společnosti Google podle této smlouvy za případný poplatek zakoupí. Formulář objednávky bude obsahovat: (i) pole pro podpis zákazníka nebo pro podpis zákazníka a společnosti Google; (ii) odpovídající kódy SKU služeb; (iii) případné poplatky; (iv) aktuální dobu platnosti služeb pro všechny účty koncových uživatelů a počet těchto účtů.
  • Nákupní objednávkou“ se rozumí nákupní objednávka vydaná zákazníkem.
  • Službami“ se rozumějí základní služby G Suite pro vzdělávání poskytované společností Google a používané zákazníkem podle této smlouvy. Jsou popsány zde: https://gsuite.google.com/intl/cs/terms/user_features.html, případně na jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Datem zahájení služby“ se rozumí datum, kdy společnost Google zpřístupní službu zákazníkovi.
  • Stránky služby“ jsou webové stránky, na kterých je služba přístupná koncovým uživatelům.
  • Období poskytování služeb“ představuje počáteční období poskytování služeb a všechna období obnoveného poskytování služeb pro příslušné služby.
  • Smlouvou SLA“ se rozumí smlouva o úrovni poskytovaných služeb dostupná na adrese https://gsuite.google.com/intl/cs/terms/sla.html, případně jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Zaměstnancem“ se rozumí osoba (na jakékoli pracovní pozici), která je nebo byla zaměstnána zákazníkem. Všichni studenti a absolventi, kteří jsou také zaměstnanci, jsou podle této smlouvy považováni za zaměstnance (a nespadají pod definici studenta nebo absolventa), pokud byli zákazníkem zaměstnáni během posledních dvanácti měsíců.
  • Studentem“ se rozumí osoba, která se během posledních dvanácti měsíců zapsala do předmětů nabízených zákazníkem.
  • Pozastavením“ se rozumí okamžité zakázání znemožnění přístupu ke službě nebo komponentám služby s cílem zabránit jejímu dalšímu používání.
  • Daněmi“ se rozumí veškerá cla a daně (s výjimkou daně z příjmu společnosti Google) související s prodejem služby, včetně souvisejících pokut a úroků.
  • Doba platnosti“ znamená období smlouvy, které začíná datem účinnosti a trvá, dokud nenastane dřívější z následujících událostí: (i) konec posledního smluvního období nebo (ii) ukončení smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě.
  • Požadavkem třetí strany“ se rozumí požadavek třetí strany týkající se záznamů o použití služeb koncovým uživatelem. Požadavek třetí strany může být právoplatný příkaz k prohlídce, soudní příkaz, úřední předvolání nebo jiný platný soudní příkaz či písemný souhlas koncového uživatele se zveřejněním.
  • Služby technické podpory“ jsou služby, které společnost Google poskytuje administrátorům po dobu, která je stanovena v zásadách pro poskytování služeb technické podpory.
  • Pravidly služeb technické podpory“ se rozumí zásady pro poskytování služeb technické podpory, které platí pro příslušné služby. Pravidla pro poskytování služeb technické podpory se nacházejí na této adrese URL: https://gsuite.google.com/intl/cs/terms/tssg.html, případně na jiné adrese URL, kterou společnost Google poskytne.
  • Smluvními podmínkami zveřejněnými na internetu“ se rozumějí zásady přijatelného užívání, smlouva o úrovni poskytovaných služeb a pravidla pro poskytování služeb technické podpory.